Sporočanje sprememb glede uveljavljanja pravic iz javnih sredstev

Sporočanje sprememb glede uveljavljanja pravic iz javnih sredstev

1. Upravičenec do denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka, subvencije najemnine, pravice do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev, pravice do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, oprostitve plačila socialnovarstvenih storitev in prispevka k plačilu družinskega pomočnika mora centru za socialno delo sporočiti vsa dejstva, okoliščine in vse spremembe, ki vplivajo na upravičenost do pravice iz javnih sredstev, njeno višino ali obdobje prejemanja, v osmih dneh od dneva, ko je taka sprememba nastala ali je zanjo izvedel.

2. Upravičenec do otroškega dodatka, državne štipendije in znižanega plačila vrtca mora centru za socialno delo v osmih dneh od dneva, ko je taka sprememba nastala ali je zanjo izvedel, sporočiti samo naslednje spremembe, ki pri teh pravicah lahko vplivajo na upravičenost do pravice iz javnih sredstev, njeno višino ali obdobje prejemanja:

 • spremembo števila oseb ali upravičencev (npr. rojstvo otroka, sklenitev ali razveza zakonske zveze, nastanek ali prenehanje zunajzakonske skupnosti, smrt),
 • spremembo vzgojno-izobraževalnega oziroma visokošolskega zavoda,
 • spremembo statusa učenca, dijaka ali študenta,
 • spremembo stalnega prebivališča,
 • spremembo vrste periodičnih dohodkov, in sicer izgubo ali začetek prejemanja: plače skupaj z regresom, nadomestila plače, pokojnine,  nadomestila in drugih dohodkov iz naslova obveznega socialnega zavarovanja, starševskega dodatka, preživnine, delnega plačila za izgubljeni dohodek,
 • nadomestila za invalidnost, spremembo dohodka zaradi dela za najmanj polovični oziroma polni delovni čas,  in sicer:
  • spremembo glede znižanja dohodka iz polnega delovnega časa na polovični delovni čas,
  • spremembo glede znižanja dohodka iz polnega delovnega časa na manj kot polovični delovni čas,
  • spremembo glede zvišanja dohodka iz polovičnega delovnega časa na polni delovni čas.

3. Upravičenec do državne štipendije mora centru za socialno delo v osmih dneh od dneva, ko je sprememba nastala ali je zanjo izvedel, sporočiti tudi vse druge okoliščine, ki po zakonu, ki ureja štipendiranje in vplivajo na  pravico, sporočiti naslednje spremembe:

 • neizpolnjevanje pogojev za dodatek za bivanje, z dnem,
 • ne / izpolnjevanje pogojev za dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami, z dnem,
 • drugo

Pred spremembo izobraževalnega programa mora štipendist od štipenditorja predhodno pridobiti pisno soglasje, če želi še naprej prejemati štipendijo v novem ali spremenjenem izobraževalnem programu.

Previdnost pri pravočasnem sporočanju sprememb, rok je v osmih dneh od nastanka spremembe npr – znižanje plačila vrtca s prilogo – izpisnico ali v primeru začetka obiskovanja srednje ali osnovne  šole spremembo sporočiti mesec pred mesecem priznanja pravice (v konkretnem primeru avgusta) oziroma v 8 dneh po 1.9. na OBRAZECU ZA SPOROČANJE SPREMEMB glede uveljavljanja pravic iz javnih sredstev,  dostopnem na internetni strani,  na internetni strani Ministrstva za delo družino in socialne zadeve. http://www.mddsz.gov.si/ ali v knjigarnah

Stranke lahko spremembe sporočajo tudi ustno na zapisnik pri centru za socialno delo ali pisno z/brez omenjenega obrazca, pri čemer bi naj bila vsebina obrazca zgolj v pomoč pri sporočanju navedenih sprememb.