Pomoč na domu

Center za socialno delo Cerknica že od leta 1995 uspešno izvaja program Pomoč družini na domu za območje občin Cerknica, Loška dolina in Bloke.

Pomoč na domu je socialnovarstvena storitev, ki je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, če se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti.

bigstock-Closeup-Of-An-Old-Woman-s-Hand-6224883

Pri pomoči na domu gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in podpore, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu, v drugi družini ali drugi organizirani obliki. Storitev se prilagodi potrebam posameznega upravičenca in obsega pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, gospodinjsko pomoč in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.

V skladu s 43. členom Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo; ZSV) je občina dolžna zagotavljati mrežo javne službe za pomoč na domu. Občina tako izbere izvajalca storitve na svojem ozemlju, občina da soglasje k ceni storitve, z višino svoje subvencije pa lahko občina tudi vpliva na višino cene storitve, ki jo plača uporabnik. ZSV tudi določa, da se pomoč na domu financira iz proračuna občine, in sicer najmanj v višini 50 % stroškov.

Kdo je upravičen do pomoči na domu?

 • osebe, stare nad 65 let, ki zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, niso sposobne za popolnoma samostojno življenje,
 • osebe s statusom invalida po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu,
 • druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,
 • kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje,
 • hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva

Kaj obsega storitev pomoč na domu?

Storitev se prilagodi potrebam posameznega upravičenca in obsega:

 • gospodinjsko pomoč: prinašanje enega pripravljenega obroka ali nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora;
 • pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih: pomoč pri oblačenju ali slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov;
 • pomoč pri ohranjanju socialnih stikov: vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na institucionalno varstva.

Vključitev v storitev pomoč na domu

Pobudo za uveljavljanje storitve pomoč na domu vloži upravičenec do storitve, njegov zakoniti zastopnik ali pooblaščenec ustno, pisno ali preko elektronskega medija. Koordinator na podlagi podane pobude ugotovi upravičenost do storitve in izdela individualni načrt  izvajanja storitve, ter pripravi dogovor o izvajanju storitve.

Podrobnejše informacije v zvezi z vključitvijo so vam na voljo v času uradnih ur pri koordinatorki pomoči na domu Tini Braniselj, tel. št. 01/70 50 408 , ali po elektronski pošti tina.braniselj@gov.si in  

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Cena storitve pomoč na domu

Storitev pomoč na domu je plačljiva storitev.

Cena za uporabnika:

 • Občine Cerknica od 1. 1. 2018 znaša 5,11 € na efektivno uro ob delovnikih in 5,39 € na efektivno uro med vikendi in prazniki
 • Občine Loška dolina od 1. 1. 2018 znaša 5,00 € na efektivno uro vse dni v tednu
 • Občine Bloke od 1. 1. 2015 znaša 5,00 € na efektivno uro in za storitev oskrbe s toplim obrokom, ki za neposrednega uporabnika znaša 40% efektivne urne postavke oziroma znaša 2,00 € kosilo.

Z letom 2017 se je pomoč na domu začela izvajati tudi med vikendi in prazniki v Cerknici, v letu 2018 pa tudi v Loški dolini.

Uporabniki storitve lahko pri centru za socialno delo podajo tudi vlogo za oprostitev plačila storitve. Na podlagi določil Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev, bo center za socialno delo izračunal plačilno sposobnost in višino oprostitve.
Storitve se izvajajo od ponedeljka do petka (po dogovoru tudi ob sobotah in nedeljah), v obsegu maksimalno 20 ur tedensko. Lahko se izvajajo vsakodnevno ali občasno, kar se z uporabnikom dogovorimo individualno.

Poti pripomb, ugovora in pritožb uporabnika

Uporabnik, njegov zakoniti zastopnik ali pooblaščenec ima pravico aktivno sodelovati s pripombami ves čas od dane pobude za vključitev, v sklepanju dogovora ter ves čas izvajanja  neposredne oskrbe  na domu. Predloge dane v pisni ali ustni obliki koordinator preveri in odgovori v roku 8 dni. V primeru nezadovoljstva uporabnika z odgovorom, lahko svoje nestrinjanje posreduje direktorici.

Če uporabnik s posamezno storitvijo strokovnega delavca/sodelavca ni zadovoljen, lahko v roku 8 dni od opravljene storitve vloži ugovor pri svetu zavoda. Svet zavoda preizkusi ugovor in v 15 dneh o odločitvi obvesti uporabnika.

V skladu s 102. členom Zakona o socialnem varstvu ima uporabnik storitve ali njegov zakoniti zastopnik ali pooblaščenec pravico predlagati inšpekcijski nadzor nad delom izvajalca storitve pomoč družini na domu kot socialna oskrba na domu. Predlog posreduje Socialni inšpekciji na naslov: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Inšpektorat Republike Slovenije za delo, Socialna inšpekcija, Verovškova ulica 64a , 1000 Ljubljana.

 • V primeru, da uporabnik storitve, njegov zakoniti zastopnik ali pooblaščenec meni, da je izvajalec kršil varovanje osebnih podatkov, lahko o tem obvesti Urad informacijske pooblaščenke na naslov: Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana.
 • V primeru domneve o kršenju etičnih načel na področju socialnega varstva, se uporabnik storitve, njegov zakoniti zastopnik ali pooblaščenec lahko obrne na Socialno zbornico Slovenije, Koseška cesta 8, 1000   Ljubljana.

Priloge:

PRAVILNIK o postopkih pri uveljavljanju izvajanju in prekinitvi storitve pomoč družini na domu v obliki socialne oskrbe na domu v Centru za socialno delo Cerknica

Prošnja za izvajanje storitve pomoči na domu v obliki socialne oskrbe na domu

Seznanitev z vsebino bistvenih določb Pravilnika o postopkih pri uveljavljanju izvajanju in prekinitvi storitve pomoč družini na domu v obliki socialne oskrbe na domu v Centru za socialno delo Cerknica