Občinska denarna pomoč

Upravičenci do denarne pomoči so osebe, ki so brez lastnega dohodka in osebe, ki z lastnim dohodkom do 20% presegajo minimalni dohodek za posameznega družinskega člana po zakonu, ki ureja socialno varstvene prejemke in imajo stalno bivališče v občini Bloke, Cerknica ali Loška Dolina.

Denarna pomoč se lahko dodeli za:

  • delno kritje stroškov ob začetku novega šolskega leta za otroke v osnovni in srednji šoli,
  • šolo v naravi, letovanje/zimovanje osnovnošolcem, predšolskim otrokom in otrokom s posebnimi potrebami
  • kosila za otroke v osnovni in srednji šoli, kjer je organizirana prehrana,
  • za premostitev trenutne materialne ogroženosti (stroški najemnine, elektrike, komunalnih storitev),
  • pokrivanju drugih stroškov in izdatkov za premostitev trenutne materialne ogroženosti

Znesek socialne pomoči znaša največ do višine denarne pomoči po zakonu, ki ureja socialno varstvene prejemke.

Občinsko denarno socialno pomoč se dodeli praviloma enkrat letno.

Maruša Treven Nagode

Skrbništvo, družinski pomočnik

mag.soc.del.
strokovna delavka

  • 01  7050 40401 7050 404

Priloge:

VLOGA ZA DODELITEV OBČINSKE SOCIALNE POMOČI