Rejništvo in posvojitve

Rejništvo 

Namen rejništva je, da se otroku, ki nima svoje družine, ki iz različnih vzrokov ne more živeti pri starših ali ga je potrebno zaradi ogroženosti izločiti iz okolja v katerem živi, v nadomestnih družinah omogoči zdrava rast, skladen osebnostni razvoj, izobraževanje in usposobitev za življenje in delo.
Centri za socialno delo imajo kot javni zavodi po Zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih javno pooblastilo za izvajanje rejništva, kot obliko družbenega varstva otrok.

Z 02.01.2003 je pričel veljati nov Zakon o izvajanju rejniške dejavnosti, ki ureja pogoje, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi izvajati rejniško dejavnost, postopek pridobitve dovoljenja za izvajanje te dejavnosti, način izvajanja rejniške dejavnosti in njeno financiranje ter druga vprašanja, povezana z izvajanjem rejniške dejavnosti.

Oseba, ki želi izvajati rejniško dejavnost mora:

  • imeti stalno prebivališče v R Sloveniji
  • imeti zaključeno vsaj poklicno oz. strokovno izobrazbo
  • biti polnoletna

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,  vsako leto, najkasneje do konca septembra preveri in določi potrebno število novih rejnic in rejnikov in s tem seznani vse centre za socialno delo.
Oseba, ki bi želela izvajati rejniško dejavnost, vloži vlogo za izvajanje te dejavnosti na krajevno pristojnem centru za socialno delo. Center izdela oceno primernosti kandidata in njegove družine za izvajanje rejniške dejavnosti. Komisija za izbor kandidatov na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, izmed vseh prejetih vlog kandidatov, izbere določeno število kandidatov, glede na potrebe rejništva.

Izbrani kandidati so napoteni na usposabljanje za izvajanje rejniške dejavnosti. Na podlagi uspešno zaključenega usposabljanja, ministrstvo izda kandidatom dovoljenje za izvajanje rejniške dejavnosti.

Rejnik za posameznega otroka prejme mesečno rejnino, ki zajema oskrbnino in plačilo dela. Oskrbnino sestavljajo materialni stroški za otroka v rejništvu, ki trenutno znašajo 291,27 eurov, denarni prejemek v višini otroškega dodatka, ki znaša 114,31 eurov in plačilo dela, ki znaša 123,51 eurov.

Na območju občin Cerknica, Bloke in Loška dolina imamo 7 rejniških družin, ki skrbijo tudi za otroke iz drugih občin.

Center za socialno delo Cerknica ima trenutno v rejniški oskrbi 5 otrok, nekaj v domačem okolju, nekaj pa izven našega okolja.

V letu 2012 je minister pristojen za družino, v imenu Republike Slovenije podelil priznanje naši rejnici, za dolgoletno in uspešno izvajanje rejništva.

Posvojitve

Centri za socialno delo imajo javna pooblastila za izvajanje posvojitev. Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih določa pogoje za posvojitev, razmerja, ki nastanejo s posvojitvijo in postopek za posvojitev. Govorimo o popolni posvojitvi, kar pomeni, da s posvojitvijo otroka, biološkim staršem prenehajo njihove pravice in dolžnosti, otrok – posvojenec deduje po posvojiteljih. Posvojitev se ne more razvezati.

Na centru za socialno delo Cerknica izvajamo glede na krajevno pristojnost obojestranske in enostranske posvojitve. Otrok za posvojitev je iz leta v leto manj, tako, da je čakalna doba bodočih posvojiteljev več let.
Zaznavamo, da je v zadnjih letih v porastu zanimanje za posvojitve otrok iz tujine, prav tako pa so v porastu realizirane posvojitve otrok iz tujine- (Ruska federacija, Bolgarija, Češka republika).

Zakonca, ki se odločita za posvojitev otroka na pristojen center za socialno delo (glede na njuno stalno bivališče) vložita vlogo za posvojitev, ki vključuje: prošnjo z življenjepisom, zdravniško potrdilo, potrdilo o državljanstvu, izpisek iz poročne matične knjige, izpisek iz matične knjige rojenih, potrdilo o zaposlitvi, potrdilo da jima ni odvzeta roditeljska pravica, potrdilo, da nista bila kaznovana in da nista pod skrbništvom. Pri oceni primernosti kandidata za posvojitev otroka sodelujeta socialni delavec in psiholog, ki vsak iz svojega zornega kota ugotavljata primernost kandidata. Opravi se tudi obisk na domu. Ko se ugotovi, da izpolnjujeta pogoje za posvojitev otroka, se zakonca uvrsti na čakalno listo.