Daily Archives: 03. 01. 2017

Izplačila socialnih transferjev v letu 2017

Izplačila socialnih transferjev v letu 2017

V letu 2017 vlada obljublja izplačila socialnih transferjev na naslednje datume. Zneski bodo na računih prejemnikov do 16. ure. LEGENDA: OD – otroški dodatek DVD – dodatek za veliko družino DNO – dodatek za nego otroka PRO – pomoč ob rojstvu otroka SD – starševski dodatek DPID – delno plačilo za izgubljeni dohodek (vklj.s prisp.) SN – starševska nadomestila (vklj.s prisp.ter prisp.za neplačan očetovski dopust) KDČ – prisp.zaradi dela skrajšim del.čas.zaradi starševstva (vklj.tudi prisp.za upravič., ki varujejo 4 in več otrok) REJ – rejnine (vklj.s prisp.) ID – izvozne dajatve DS, ZOIS – državna in Zoisova štipendija DSP I. in II. – denarna socialna pomoč VD – varsteni odatek MESEC […]